Kävelyrobottikuntoutuksen hyödyt aivohalvauksen jälkeen tutkimusten valossa

Onko intensiivinen kävelyharjoittelu toteutuskelpoista ja tehokasta iäkkäämmille henkilöille? Retrospektiivinen tapaus kontrollitutkimus Lokomat Free-D: n käytöstä kroonista aivohalvausta sairastavilla potilailla.

(Is intensive gait training feasible and effective at old age? A retrospective case-control study on the use of Lokomat Free-D in patients with chronic stroke)

Tutkimuksen kohderyhmänä oli kahdeksankymmentä yli 65-vuotiasta, jotka jaettiin kahteen ryhmään, tutkimusryhmään ja kontrolliryhmään. Tutkimusryhmä suoritti kuntoutusta Lokomat -laitteen avulla, kun kontrolliryhmän kuntoutus koostui perinteisestä kuntoutuksesta. Kuntoutus protokollaan sisältyi 40 harjoituskertaa, molemmille ryhmille.

Tuloksista käy ilmi että molemmissa ryhmissä toimintakyky, tasapaino sekä kävelyn suorituskyky kehittyivät. Lokomat -laitetta käyttäneellä testiryhmällä oli myös parantunut kävelymatkan pituus (10m kävelytesti) sekä merkittävästi mieliala. Tuloksista voidaan päätellä että Lokomat -harjoittelu on tehokas kuntoutusmuoto myös iäkkäämmille aivohalvaus potilaille.

 

Robottiavusteisen kävelyharjoittelun vaikutus aivohalvauksen jälkeiseen tasapainoon Lokomat -laitteen avulla. Systemaattinen tutkimus ja meta-analyysi.

(The Effect of Robotic Assisted Gait Training With Lokomat® on Balance Control After Stroke: Systematic Review and Meta-Analysis)

Tutkimuksen tehtiin kirjallisuus katsauksena, jossa tarkasteltiin tammikuun 1989 ja elokuun 2020 välillä julkaistuja RCT-tason tutkimuksia Lokomat -laitteeseen liittyen. Tutkimuksia haettiin seitsemästä eri tietokannasta. Tutkimuksissa vertailtiin Lokomat -laitteen käyttöä tavalliseen kuntoutuksen. Tulos mittarina pidettiin tasapainoa, joka arvioitiin validioidulla kliinisellä asteikolla (Time up and go, Bergin tasapainotesti sekä Rivermead Mobility -indeksi). Yhteensä katsaukseen valikoitui 13 tutkimusta, joissa käsiteltiin 445 aivohalvaus potilaan kuntoutusta.

Tutkimustulosten perusteella Lokomat -laitetta hyödyntämällä kuntoutuksessa tasapaino oli parantunut, verrattuna pelkään fysioterapeuttiseen kuntoutukseen. Tutkimustuloksesta voidaankin päätellä Lokomat -laitteen käytön olevan hyödyllistä tasapainon kehittämiseen aivohalvaus potilaalla.

Tutkimuskatsaukset laati ft-opiskelija Jatta Jääskeläinen/Neuropiste Turku

Robottiavusteista kuntoutusta on saatavissa Helsingin Neuropisteellä 24.1.2022 alkaen.